Privacy Policy CZ

 STAŇTE SE KURÝREM DAMEJIDLO.CZ

 

I.      INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

UCHAZEČŮ NA POZICI KURÝRA A KURÝRŮ

Tento dokument obsahuje informace o tom, jak společnost Dámejídlo.cz logistika s.r.o., IČO: 041 45 798, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále též pro zjednodušení jen „damejidlo.cz“) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Vás, spolupracovníků na pozici kurýra společnosti damejidlo.cz a uchazečů, kteří mají zájem stát se kurýrem společnosti damejidlo.cz.

 

Jaké osobní údaje o Vás společnost damejidlo.cz zpracovává?

V případě, že máte zájem stát se kurýrem, zpracovává o Vás společnost damejidlo.cz v rámci výběrového řízení následující osobní údaje:

Identifikační údaje: jméno, příjmení, informaci, zda jste starší 18 let.

Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail.

Profesní údaje: informaci, zda (a jak dlouho) uchazeč disponuje řidičským průkazem, informaci, zda má uchazeč živnostenské oprávnění, a další relevantní údaje.

 

V případě, že jste byli úspěšní při výběrovém řízení a stali jste se spolupracovníkem společnosti damejidlo.cz na pozici kurýra, zpracovává o Vás společnost nad rámec výše uvedeného další tyto osobní údaje:

Identifikační údaje: datum narození, pohlaví, národnost, číslo účtu.

Kontaktní údaje: doručovací nebo jiná kontaktní adresa.

Další osobní údaje uvedené v následujících dokumentech: občanský průkaz/pas*, řidičský průkaz, živnostenský list, výpis z rejstříku trestů*, výpis z karty řidiče, potravinářský průkaz (pro získání osobních údajů z těchto dokladů si společnost damejidlo.cz opatřuje kopie/skeny těchto dokumentů).

 

* Osobní údaje z tohoto dokladu zpracováváme pouze na základě Vašeho souhlasu uděleného před jejich zpracováním. Svůj souhlas se zpracováním těchto údajů můžete kdykoliv odvolat.

 

Proč a jak damejidlo.cz zpracovává Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchazečů zpracovává damejidlo.cz pro účely výběrového řízení, a to na základě oprávněného zájmu a v některých případech Vašeho souhlasu, a dále pro účely uzavření a plnění smlouvy s vybraným uchazečem o spolupráci se společností damejidlo.cz na pozici kurýra, a to v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu.

 

Pro účely výběrového řízení zpracovává damejidlo.cz Vaše osobní údaje na základě těchto titulů: 

 • Oprávněný zájem. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na výběru uchazeče, který se stane kurýrem damejidlo.cz. Osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu trvání výběrového řízení a nadto po dobu maximálně tří měsíců, abychom v případě změny názoru našeho či vybraného uchazeče mohli nahradit původního vybraného uchazeče jiným.
 • Souhlas. Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme dále také na základě Vašeho souhlasu pro účely dalšího výběrového řízení, a to nejdéle po dobu dvou let od udělení souhlasu. Svůj souhlas se zpracováním zpracováním osobních údajů můžete vždy odvolat.

 

Pro účely uzavření a plnění smlouvy s vybraným uchazečem, spolupracovníkem společnosti damejidlo.cz na pozici kurýra zpracovává damejidlo.cz Vaše osobní údaje na základě těchto titulů:

 • Plnění smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme dále pro účely platného uzavření, změny a ukončení smlouvy, zejména pro účely plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, které se týkají pozice kurýra.
 • Souhlas. Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme dále také na základě Vašeho souhlasu po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a společností dámejídlo.cz. Svůj souhlas se zpracováním zpracováním osobních údajů můžete vždy odvolat.
 • Plnění právních povinností. Zpracování Vašich osobních údajů nám v některých případech ukládají právní předpisy České republiky a Evropské unie. Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem vedení účetnictví a odvádění daní.

 

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Do některých našich činností můžeme zapojovat externí subjekty, tedy zpracovatele. Využíváme především následující kategorie zpracovatelů: poskytovatele IT služeb, externí call centra, advokátní kanceláře, subjekty poskytující skartační a archivační služby, subjekty poskytující poradenské služby a další. Vaše osobní údaje v ojedinělých případech předáváme též naší mateřské společnosti, Delivery Hero Holding, která sídlí ve Spolkové republice Německo.

 

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem.

 

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 1. Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme.
 2. Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
 3. Právo na výmaz. V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobní údajů není možné provést, pokud je jejich zpracování nezbytné.
 4. Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.
 5. Právo na přenositelnost. Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, toto své právo můžete uplatnit pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
 6. Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů.
 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci). Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

 

Kam mohu směřovat své podněty či dotazy související se zpracováním mých osobních údajů?

Více informací o zpracování osobních údajů uchazečů a kurýrů Vám poskytne HR Business Partner společnosti damejidlo.cz na emailové adrese info@damejidlo.cz. Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to e-mailem na DPO@damejidlo.cz.

 

Změny informací o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů a kurýrů můžeme průběžně upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme v této informaci o zpracování osobních údajů změny, budeme Vás o tom informovat e-mailem.

 

Poslední update účinný ke dni: 21. 10. 2019

 

 

 

II.     SEZNAM EXTERNÍCH DOPRAVCŮ

A BLIŽŠÍ INFORMACE O PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Na základě Vašeho souhlasu společnosti Dámejídlo.cz logistika s.r.o., IČO: 041 45 798, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále též pro zjednodušení jen „damejidlo.cz“), předá Vaše osobní údaje níže uvedeným společnostem – externím dopravcům, se kterými spolupracuje při poskytování jejich služeb.

Seznam externích dopravců dle regionů

Frýdek Místek, Havířov

Petr Šrámek, IČ 02186691, se sídlem Na Šutrovině 450, Šenov 739 34, petrsramek11@gmail.com, tel. 735792249

 

Olomouc, Opava, Prostějov

Health and Rich s.r.o., IČ 27837238, DIČ CZ27837238 se sídlem Nádražní 996/195, Ostrava 702 00, katerinamalonova.damejidlo@gmail.com, tel 603 242 220

 

Karlovy Vary

HAPPID group s.r.o., IČ 07673175, DIČ CZ07673175 se sídlem Žižkova 346, Švermov, Kladno 273 09, pavel.vondrak@hotmail.com, tel 734 582 589

 

Společnost damejidlo.cz předá Vaše osobní údaje pouze výše uvedeným externím dopravcům, kteří působí v regionu, v němž máte zájem stát se kurýrem externího dopravce.

Na základě Vašeho souhlasu mohou externí dopravci zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely výběrového řízení pracovníků na pozici kurýra po dobu 6 (šesti) měsíců od jeho udělení. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to přímo u konkrétního externího dopravce nebo u damejidlo.cz prostřednictvím e-mailu DPO@damejidlo.cz.

Externí dopravci zpracovávají vaše osobní údaje jako správci v souladu s jimi zavedenými zásadami zpracování osobních údajů. Více informací o těchto zásadách se můžete dozvědět u jednotlivých externích dopravců.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte tato práva:

 1. Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, jaké osobní údaje o vás jsou zpracovávány včetně práva na kopie zpracovaných osobních údajů.
 2. Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou zpracovávané osobní údaje o Vás nepřesné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich opravu a aktualizaci.
 3. Právo na omezení zpracování a právo na výmaz. V některých případech máte právo oslovit správce s žádostí o omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo o úplné vymazání Vašich osobních údajů, které zpracovává. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést, pokud je jejich zpracování nezbytné.
 4. Právo na přenositelnost. Máte právo požádat, aby zpracované osobní údaje o vás byly předány (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti.
 5. Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

V případě, že máte zájem uplatnit jakékoliv z výše uvedených práv nebo se o uvedeném právu dozvědět.