Privacy Policy CZ

STAŇTE SE KURÝREM DAMEJIDLO.CZ S.R.O.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ

 

Tento dokument obsahuje informace o tom, jak společnost damejidlo.cz s.r.o., IČO: 242 54 398, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále též pro zjednodušení jen „damejidlo.cz“) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Vás, uchazečů, kteří mají zájem stát se kurýrem společnosti damejidlo.cz.

 

Jaké osobní údaje o Vás společnost damejidlo.cz zpracovává?

 

Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, národnost.

Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail, doručovací nebo jiná kontaktní adresa.

Profesní údaje: informaci, zda (a jak dlouho) uchazeč disponuje řidičským průkazem, informaci, zda má uchazeč živnostenské oprávnění, a další relevantní údaje.

 

Proč a jak damejidlo.cz zpracovává Vaše osobní údaje?

 

Osobní údaje uchazečů zpracovává damejidlo.cz pro účely výběrového řízení, a to na základě oprávněného zájmu a v některých případech Vašeho souhlasu, v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu.

 

Oprávněný zájem. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na výběru uchazeče, který se stane kurýrem damejidlo.cz. Osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu trvání výběrového řízení a nadto po dobu maximálně tří měsíců, abychom v případě změny názoru našeho či vybraného uchazeče mohli nahradit původního vybraného uchazeče jiným.

 

Souhlas. Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme dále také na základě Vašeho souhlasu pro účely dalšího výběrového řízení, a to nejdéle po dobu dvou let od udělení souhlasu. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vždy odvolat.

 

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

 

Do některých našich činností můžeme zapojovat externí subjekty, tedy zpracovatele. Využíváme především následující kategorie zpracovatelů: poskytovatele IT služeb, advokátní kanceláře, subjekty poskytující skartační a archivační služby, subjekty poskytující poradenské služby, a další. Vaše osobní údaje v ojedinělých případech předáváme též naší mateřské společnosti, Delivery Hero Holding, která sídlí ve Spolkové republice Německo.

 

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem.

 

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

 

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 

  1. Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme.
  2. Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
  3. Právo na výmaz. V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobní údajů není možné provést, pokud je jejich zpracování nezbytné.
  4. Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.
  5. Právo na přenositelnost. Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, toto své právo můžete uplatnit pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
  6. Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů.
  7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci). Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

 

Kam mohu směřovat své podněty či dotazy související se zpracováním mých osobních údajů?

 

Více informací o zpracování osobních údajů uchazečů Vám poskytne HR Business Partner společnosti damejidlo.cz na emailové adrese info@damejidlo.cz. Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to e-mailem na DPO@damejidlo.cz.

 

Změny informací o zpracování osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů můžeme průběžně upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme v této informaci o zpracování osobních údajů změny, budeme Vás o tom informovat e-mailem.

 

Poslední update účinný ke dni: 25.7.2019